Kurumsal / Tüzük

FEDERASYONUN 05 MART 2020’DE YAPILAN
9. OLAĞAN GENEL KURUL KARARIYLA
DEĞİŞTİRİLEREK ONAYLANMIŞTIR.

ULUSLARARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

MADDE  1  -  : FEDERASYONUN ADI MERKEZİ  VE ADRESİ

a) Federasyonun adı "ULUSLARARASI AVRASYA METAL IŞÇİLERİ FEDERASYONU"dur. Kısaca "UAMİF" olarak anılır.
b) Federasyonun adresi ve Merkezi Beştepe Mahallesi 4.Sokak No:3 Söğütözü Yenimahalle/ANKARA'dır. Adres değişikliğine, ilgili mercilere bilgi verilmek kaydı ile İcra Kurulu yetkilidir.

MADDE 2 - : FEDERASYONUN HEDEF VE AMAÇLARI

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu, insan hakları, Sendikal hürriyet, demokrasi ve sosyal adaletin tesisine çalışan metal işçileri sendikalarının bir Uluslararası kuruluşudur.

Federasyona üye olan sendikalar, Federasyonun ana prensiplerine bağlı kalmak kayıt ve şartı ile kendi tüzüklerine göre faaliyetlerinde egemendirler.

Federasyon: Dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı ve dini ne olursa olsun metal üretimi ve işleme sanayilerinde ve metal ticaretinde çalışmakta olan işçileri etkileyen Uluslararası sosyal, ekonomik ve politik sorunlarda işçilerin görüşlerini Uluslararası platformlarda dile getirmekle görevlidir.

Federasyon, bütün üye sendikaların işbirliği ve dayanışması ile metal işçilerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla işçilerin iş emniyetini, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamaya çalışır. Çalışanın temel değer durumuna getirilmesini asli şart olarak kabul eder.

Bütün dünyada, işçilerin sosyal gelişmeleri bakımından yapmakta olduğu mücadelesinde federasyon, Uluslararası alanda barış, hürriyet ve self-determinasyon için çalışır. Federasyon demokratikleşme çabalarında, üye sendikaları teşvik etmek ve desteklemek maksadıyla her çeşit feodal zihniyet, askeri dikta, emperyalizm ve iktisadi sömürüyle mücadelede olduğu kadar, endüstrileşmiş ve kalkınmakta olan ülkeler arasındaki sosyal, ekonomik farkı bertaraf etmeye çalışır.

MADDE  3  -  : FEDERASYONUN  ÇALIŞMA ŞEKLİ

Federasyon hedeflerine ulaşmak maksadıyla, sermayenin ulus ve dünya çapında merkezileşmesi ve ekonomilerin bütünleşmesi muvacehesinde, işçilerin menfaatlerini etkili bir şekilde temsil edebilecek ve geliştirebilecek kuvvetli bir uluslararası sendikal hareketi tesis etmeye çalışmaktadır.

Federasyon bütün üye sendikaların işçileri için insanlık onuruna yaraşır bir hayat düzeyine ulaşma, demokratik, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak hususundaki çabalarını destekler.

Federasyonun esas rolü sendikalarla, işverenler veya onların temsilci kuruluşları arasında yapılan Toplu İş Sözleşmelerinde işçiler için sosyal güvenlik ve sürekli kalkınma sağlamaktır. Bu sebeple Federasyon bütün işçiler için, vazgeçilmez, devredilmez temel hak ve hürriyetlerin teminini üye sendikalardan talep eder.

Federasyon bir taraftan kendi bağımsızlığını korurken diğer taraftan diğer Uluslararası bağımsız, demokratik işçi sendikaları teşkilatları ile her türlü müşterek menfaat sorunlarında da birlik ruhu içinde işbirliği yapar.

MADDE 4 - :FEDERASYONUN YETKİ VE FAALİYETLERİ

a) Heryerde özellikle kalkınmakta olan ülkelerde ve işçi sendikalarının varlıklarını sürdürebilmek için mücadele verdikleri ülkelerde metal işçilerinin teşkilat gayretlerini desteklemek.
b) Metal işçilerini ilgilendiren, günümüz Uluslararası sendikal, sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgilenmek.
c) Önceliklerive programları tayin ve tespit etmek maksadıyla bilgi ve materyal alış- verişinde bulunmak ve keza koordine edilen işlemleri yürürlüğe sokmak.
d) Ekonomik ve sosyal ihtilaflarda, üye sendikalara menfaati bakımından manevive mali destek sağlamak ve diğer elverişli dayanışma unsurlarını kullanmak.
e) Uluslararası isçi teşekkülleriyle müşterek menfaatlerde işbirliği yapmak.
f) Uluslararası ilkelerin üye sendikalar vasıtasıyla uygulanmasını sağlamak.
Yukarıdaki bentlerde belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla, Federasyon bir dayanışma fonu oluşturur.              
g) Federasyon diğer Uluslararası kuruluşlarda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda etkin çalışmalar yapar.

MADDE 5 - : FEDERASYON ÜYELİĞİ

Federasyona metal üretimi ve işleme sanayilerinde ve metal ticaretinde çalışmakta olan işçilerin kurduğu metal sendikaları üye olabilirler. Ancak sendikalar arası işbirliği ve dayanışma ruhunu daha da üst seviyelere çıkarabilmek amacıyla metal işkolu veya metal sanayi dışında faaliyet gösteren uluslararası işçi teşekküllerinin de federasyona üye olmaları mümkündür.

Federasyona üye olmak isteyen sendikalar Federasyona yazılı müracaatta bulunurlar. Kabul veya Red hususunda İcra Kurulu yetkilidir. İcra kurulu kabul veya red hususunu ilk Genel Kurul’un bilgisine de sunar.

MADDE 6 - : ÜYELİKTEN İSTİFA

Federasyondan istifa takvim yılı sonundan 6 ay önce yazılı olarak ihbar yapmak suretiyle olur. İstifa takvim yılı sonunda yürürlüğe girer.

MADDE 7 - : ÜYELİKTEN İHRAÇ 

Üye sendika,

a) Tebliğ edilmesine rağmen iki yıllık aidatına ödemede gecikirse
b) Federasyon ilke ve menfaatlerine aykırı davranırsa Federasyon İcra Kurulu kararıyla ihracına karar verilebilir.

Verilen ihraç kararına müteakip Genel Kurul’da itiraz olunabilir.

MADDE 8 - : FEDERASYONUN RESMİ ORGANLARI

1. Federasyon Genel Kurulu
2. Merkez Komite
3. Federasyon İcra Kurulu
4. Federasyon Sekreterliği
5. Federasyon Sanayi Şubeleri
6. Federasyon Denetim Kurulu

MADDE 9 - : FEDERASYON GENEL KURULU

Federasyon Genel Kurulu, teşekkülün en üst karar ve denetim organıdır. Genel Kurul en geç üç senede bir Mart ayı içerisinde Federasyonun merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel Kurulun yapılacağı yer, gün, ve saati Federasyon İcra Kurulu belirler.

Genel Kurul gündemi en az üç ay önceden üyelere bildirilir. Genel Kurul hazırlıkları Genel Sekreter tarafından yaptırılır. Genel Kurula getirilecek olan raporlar ve önergeler Genel Kurul toplanmadan 1 ay önce Genel Sekreter tarafından bütün üye teşkilatlara bildirilir. Üye teşkilatlar ve İcra Kurulu önerge vermeye yetkilidir.

Genel Kurul Federasyona üye olan metal işçileri sendikalarının temsilcilerinden oluşur. Her sendika temsilci sayısını kendisi tayin ve tespit eder ve masraflarını karşılar. Temsilci kendi teşkilatına ait başka bir temsilciyi temsil edebilir. Her ülke üye teşkilatlardan en az bir üye ile Genel Kurul’da temsil edilir. Genel Kurul, Federasyon İcra Kurulu tarafından yönetilir.

Federasyona yıllık aidatlarını ödeyen her üye teşkilatların Genel Kurulda oy kullanma hakları vardır. Oy kullanacak temsilci sayısı ödenen yıllık aidat miktarına göre belirlenir.

Genel Kurulda yalnız gündemdeki konular görüşülebilir. Gündeme yeni madde eklenmesine katılan delegelerin onda birinin yazılı teklifi ile karar verilebilir.

Genel Kurulun daha iyi hazırlanmasını sağlamak maksadıyla Federasyon İcra Kurulu tarafından komisyonlar kurulabilir. Komisyonların kurulmasında üyeler adil olarak temsil edilir. Komisyonlar Genel Kurul başlamadan çalışmaya başlayabilir. Komisyonların nihai onayı Genel Kurula aittir.

Genel Kurulda; bir sendikadan birden fazla kişiye Federasyon organlarında görev verilebilir.

Federasyon İcra kurulunun ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. (Bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir). Genel Kurula çağrı Federasyon İcra Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

MADDE 10 - : GENEL KURUL KARAR NİSABI

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin (işbu federasyonun) feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 11 - : GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Genel Kurulun başlıca görevleri

a) Organların seçimi
b) Tüzük değişikliği
c) Önerge ve raporların görüşülmesi                      
d) Federasyon bütçesinin kabulü
e) Federasyon feshine karar verme
f) Federasyon İcra Kuruluna gayrimenkul ve menkul alım satımı konusunda yetki verilmesi
g) Profesyonel kadroları belirleme ve profesyonel olarak görev yapan federasyon yöneticilerine verilecek ücretler ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar için icra kuruluna yetki verir.

MADDE 12 - : MERKEZ KOMİTE

Merkez komite üyeleri, üye sendikaların temsilcilerinden oluşur. Ancak her ülke Genel Kurulca seçilen bir veya iki temsilci ile temsil edilir.

MADDE 13 - : MERKEZ KOMİTENİN GÖREVLERİ

a) Merkez Komiteyi oluşturan temsilciler, kendi aralarından 8 (sekiz) kişiden oluşan İcra Kurulu asil üyeleri ile asil üye sayısı kadar yedek üyelerini belirler ve Genel Kurulun onayına sunar.
b) Genel Kurulun onayına sunulacak icra kurulu asil üyeleri arasından bir Genel Başkan, yeterli sayıda Genel Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve yeteri kadar Genel Sekreter Yardımcısı belirlenir.
c) Denetim Kurulu'nu oluşturmak üzere 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeyi belirler ve Genel Kurulun onayına sunar.
d) (Bu maddede belirlenen görevler dışında) İstişari mahiyette görev yapan Merkez Komite, Federasyonun iki Genel Kurulu arasındaki faaliyetlerine ilişkin konularda genel politikaları belirler. Komisyonlar tarafından hazırlanan raporların Genel Kurula intikalini sağlar.
e) Görev süresi içinde, İcra Kurulu üyelerinin ayrılma, istifa vb. durumlarında yerlerinin boşalması halinde bu görevlere yenilerini seçer.
f) Merkez Komite üyelerinin seyahat ve delege masrafları mensubu bulundukları kuruluşlarca karşılanır.
g) Muayyen sorunların etüd edilmesi maksadıyla komisyonlar ihdas etmek.
h) Gerekli gördüğü hallerde Tüzük değişikliği için Genel Kurula sunulmak üzere öneriler hazırlar.

MADDE 14 - : İCRA KURULU

a) Genel Kurulca seçilen İcra Kurulu, Federasyonun iki Genel Kurulu arasındaki faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
b) Üye teşkilatların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarında katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yapar, üye teşkilatlara sendikal, kültürel, folklorik ve sportif konularda projeler hazırlar, bunları hayata geçirmek için çalışmalar yapar,
c) Federasyonun ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mallar almaya, mülk edinmeye, kiralamaya ve bunlardan ihtiyaç dışı olanların satmaya ve kiraya vermeye yetkilidir.
d) Genel Kurulca alınan kararları ve Merkez Komitece belirlenen faaliyetleri yürütür, yönetimin organizasyonu yönünde mali ve idari kararlar alır.
e) Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu'nu simgeleyen bir amblem ve mühür hazırlattırıp banka hesabı açtırmak üzere Federasyonun tüzel kişilik kazanmasından sonra çalışmalar yapar.
f) Amacına uygun olarak kitap, dergi gazete, bülten vb. yayınlar çıkarır, gezi ve toplantılar organize eder, resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçer, yurt içinde ve dışında federasyonu temsilen tertiplenecek etüt ve gezilere katılacakları tespit eder, federasyon işlerinin yürütülmesi için personel çalıştırır, yolluk ve ücreti dahil tüm işçilik haklarını belirler, bunların görevine son verir, federasyon davalarını ve hukuki işlemlerini gördürmek üzere avukat tutar, federasyon adına vekaletname verir veya vekalet verilenleri azleder, mevzuat dahilinde tüm kayıt ve defterleri tutar.
g) Tüzüğü uygular ve gerektiğinde tefsir eder,
h) Genel Kurulu toplantıya çağırır,
ı) Federasyon üyeliğine başvuranların üyeliliğinin kabul veya reddine karar verir.
i) Amaç, yetki ve faaliyetlerine uygun olarak mensup ve üyelerinin yararlanacağı tesisler kurar,
j) Tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp Merkez Komiteye öneride bulunur.
k)Tüzüğün ilgili maddelerinde İcra Kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirir, Tüzüğün 11. maddesinde sayılan Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır,
l) Profesyonel olarak görev yapan federasyon yöneticilerine verilecek ücretler ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları belirler.      

MADDE 15 - : FEDERASYON SEKRETERLİĞİ

Federasyon Sekreterliği, Genel Sekreter Yardımcıları ve yürütülecek işler için gerekli olan personelle birlikte Genel Sekreterden oluşur. Genel Sekreter, Federasyon tarafından alınan kararların icrasından sorumludur. Her zaman Federasyonun menfaatlerini ön planda tutar, Federasyonu en iyi şekilde temsil etmeye çalışır. Genel Sekreter çalışmalarını İcra Kurulunun aldığı mali ve idari kararlar doğrultusunda yürütür.

MADDE 16 - : FEDERASYON SANAYI ŞUBELERİ

Metal işkolunda çalışan işçilerin menfaatlerini mümkün mertebe geliştirmek maksadıyla Federasyon İcra Kurulu tarafından Federasyon bünyesinde sanayi şubeleri ve dünya işçi konseyleri kurulabilir. Söz konusu konseyler ilgili üye sendikalara danışmak suretiyle kurulur. Bu kuruluşların görev ve yetkileri Federasyon İcra Kurulunca tayin ve tespit edilir.

 MADDE 17 - : DENETLEME KURULU

Merkez Komite tarafından Federasyon İcra Kurulu üyesi olmayanlar arasından, üç kişiden ibaret denetleme kurulu asil üyeleri ile asil üye sayısı kadar da yedek üyelerini belirleyip, Genel Kurulun onayına sunulur. Bu Kurul her yıl İcra Kurulunun hesaplarını inceleyerek karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

MADDE 18 - : BÖLGESEL BÜROLAR

Birden fazla teşkilatı Federasyona üye olan ülkelerde ve gerekli görülen bölgelerde Federasyon İcra Kurulu tarafından bölgesel bürolar kurulabilir. Bu büroların çalışma esaslarını Federasyon İcra Kurulu belirler.

Söz konusu komisyonların masraflarını ilgili ülke veya bölgedeki teşkilat karşılar.

MADDE 19 - : FEDERASYONUN GELİRLERİ

a) Üye sendikalardan alınan yıllık üyelik aidatı. Üyelik aidatının miktarını üye sendikaların mali durumunu dikkate alarak İcra Kurulu her sendika üyesi için yıllık 0.05 ile 0.80 amerikan doları arasında belirler.
b) Malvarlığı gelirleri, malvarlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar.
c) Gönüllü yardımlar.
d) Çeşitli faaliyetlerden elde edilen gelirler.

MADDE 20 - : ÜYELİK AİDATI

Üyelik aidatı ilgili sendikanın bir önceki yıl sonundaki üye sayısı esasına göre her yılınilk yarısında ödenir. Üye sendikanın her bir üyesi için alınacak miktarı yıllık olarak Federasyon İcra Kurulu belirler.

MADDE 21 - : FEDERASYONUN GİDERLERİ

Federasyon amaçları doğrultusunda çalışmaların giderlerini Federasyon İcra Kurulu kararı ile karşılayabilir.

Eğitim, teşkilatlanma, grev ve sosyo-kültürel çalışmaları organize etmek için üye kuruluşlarının talebi ve Federasyon İcra Kurulu kararı ile harcamalar yapabilir.

Bu tür faaliyetlerin organizesi için yapılan seyahat masrafları Federasyon İcra Kurulu kararı ile karşılanabilir.

Federasyon görevlilerinin, Federasyon Sanayi Şube ve Bölgesel Büro temsilcilerinin, Merkez Komite ve İcra Kurulu üyelerinin, delegelerin;  federasyonla ilgili, federasyon adına, federasyon amaç ve çalışmaları doğrultusunda yapmış oldukları masraflar ile federasyon faaliyetleri çerçevesinde seyahat ve konaklama masrafları, yolukları icra kurulu kararı ile karşılanabilir. Yine Federasyon Sanayi Şube ve Bölgesel Büro harcamaları, Federasyon tarafından yapılan organizasyon, gezi ve toplantı masrafları ile bu organizasyon, gezi ve toplantılara katılanların seyahat, konaklama giderleri ve yollukları icra kurulu kararı ile karşılanabilir.

İcra kurulunda görev alan profesyonel yöneticilerin, ilk defa seçilmeleri, göreve devam etmeleri, ölüm, maluliyet, emeklilik, istifa, seçime girmemek, seçilememek gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya profesyonel yöneticiliklerinin sona ermesi hallerinde, aylık ücretlerine ek olarak, federasyonda geçirdikleri her hizmet yılı için 30 günlük ücretlerinin brüt tutarı kendilerine net olarak hizmet ödeneği adı altında ödenir. Ancak bir yıl için ödenen hizmet ödeneği miktarı kıdem tazminatı yasal tavanının iki katını aşamaz. Hizmet ödeneğine esas bir günlük ücretin hesabı, genel kuruldan önceki son ücret üzerinden yapılır ve hesaplamaya her türlü sosyal yardım ve ikramiyeler de dahil edilir. Vergi ve diğer kesintiler federasyonca karşılanır. 1 Aralık 2005 tarihinden sonraki her olağan genel kurul akabinde bir önceki döneme ilişkin hizmet ödenekleri ödenir ve o döneme ilişkin hesaplar nihai olarak kapatılır. Yıl içerisinde altı aydan fazla çalışmalar tam yıl olarak altı aydan az çalışmalar kıstelyevm esasına göre hesaplanır.

MADDE 22 - : FEDERASYONUN FESHİ

Federasyonun feshine ancak Genel Kurul tarafından karar verilebilir. Genel Kurulda fesih kararı verilebilmesi için üçte iki çoğunluk aranır. Biriken fonların nasıl sarf edileceği yine Genel Kurul tarafından belirlenir.

MADDE 23 - : YÜRÜRLÜK

Bu Tüzük Federasyon tüzel kişilik kazandığı anda derhal yürürlüğe girer.

MADDE 24 - : KURUCU ÜYELER

    Ad, Soyad                              Ülke                 Sendika

1. Mustafa Özbek                      Türkiye             Türk Metal Sendikası

2. Özbek Karakuş                      Türkiye             Türk Metal Sendikası

3. Bulat Çulanov                       Kazakistan       Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

4. Kaydaul Şumenov                  Kazakistan       Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

5. Abdullo Zogov                       Tacikistan        Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

6. Haytali Hocaev                     Tacikistan        Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

7. Mamasadık Camoldinov          Özbekistan       Metalürji Sanayi Sendikası

8. Mafura İşanhocaeva                Özbekistan       Metalürji Sanayi Sendikası

9. Muratbek Mırzalimov              Kırgızistan       Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

10. Ata Alaberdiev                    Türkmenistan   Oto Taşıtları ve Yol Yapımı Sendikası

11. Yuriy Agaev                        Azerbaycan      Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

12. Ali Gumbatov                      Azerbaycan      Ağır Makine Sanayi Sendikası

13. Tagir Mamedov                   Azerbaycan      Oto Taşıtları ve Yol Yapımı Sendikası

14. Magomet  Fataliev              Azerbaycan      Radyo ve Elektronik Cihazlar San.Send.

15. Ali Alizade                         Azerbaycan      Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikası

16. Aprel İmanov                     Azerbaycan      Savunma Sanayi Sendikası

17. German Mamedov               Azerbaycan      Savunma Sanayi Sendikası

18. Nikolay Şatohin                    Rusya              Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikası

19. Alexandr Panıçev                   BDT                Uluslararası Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikaları Konfederasyonu

20. Dorel Rakolta                     Romanya         Unirea Federasyonu

21. Dumitru Radukanu               Romanya         Unirea Federasyonu

22. Anatoliy Kubraçenko             Ukrayna           Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikası

23. Assen Assenov                    Bulgaristan      Metal-Elektro Federasyonu

24. İlko Kamberov                    Bulgaristan      Metal-Elektro Federasyonu

25. Nedko Nedev                      Bulgaristan      Podkrepa Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikaları Federasyonu

26. Bojidar Çankov                    Bulgaristan      Podkrepa Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikaları Federasyonu

27. İzzet Gebeş                          KKTC              Metal İşçileri Sendikası

28. Hüseyin Alasya                     KKTC              Metal İşçileri Sendikası

29. Lütfi Erşan                           KKTC              Metal İşçileri Sendikası

30. Valentina Silantieva              Moldova           Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikası

31. Alexandr Rimşa                    Belarus            Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikası

32. Alekso Kiprovskiy                 Makedonya        Metal, Enerji  ve Maden İşçileri Sendikası

33. Maria Ançeva                       Makedonya      Metal, Enerji  ve Maden İşçileri Sendikası