Kurumsal / UAMİF Nedir

UAMİF nedir, kimleri birleştirir?

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu uluslararası nitelikte kurulan, metal işçileri sendikalarının bir uluslararası federasyonudur.
Metal sanayisi, ulusal ekonomilerin doğal-maden kaynaklarını işleme sanayisinden başlayarak, metal içeren tüm tüketim mallarını üreten bütün sektörleri kapsar. Bu da Federasyon Tüzüğüne yansımıştır. Üyeleri arasında; dağ ve metalürji sanayisi, oto, uçak, gemi, beyaz eşya, tarım aletleri, savunma, taşıma, makine, alet ve cihaz, elektrik ve elektronik sanayilerinde faaliyette bulunan sendikalar vardır.

İşçilerin haklarını, sendikaların özgürlüğünü, demokrasi ve sosyal adaleti savunan diğer sendikalar da Federasyona üye olabilmektedir.

05 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Avrasya coğrafyasındaki 20 ülkeden yaklaşık 15 milyon işçiyi temsil eden 56 sendika Federasyonun üyesidir. Azerbaycan,  Arnavutluk, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna ve Ürdün'den sendikalar UAMİF'e üyedir.

Federasyon, üye kuruluşların faaliyetlerini, düzenini belirlemez; üyeler çalışmalarında bağımsızdır. Federasyon onlara yardım eder, çalışmalarına destek çıkar, onların uluslararası faaliyetlerini koordine eder ve üye sendikaların metal işçileri ile ilgili sosyal, ekonomik, ve siyasî konularda görüş ve fikirlerini duyurur.
Aynı zamanda Federasyona üye olan sendikaların faaliyetleri, Federasyonun Tüzüğüne ve Tüzüğündeki temel prensiplerine ters gelmemelidir. Her alanda kabul edilen uluslararası demokratik örgütlerin benimsediği bu kural, onlan deskriminasyon ve içten zayıflamaya karşı korur.

 

Federasyon ne zaman ve neden ve kimler tarafından kurulmuştur?

İnsanlık tarihi boyunca hiçbir medeniyet, hiçbir ülke, hiçbir halk, eski Sosyalist Bloktaki ülkelerin 1990'lann başında yaşadıkları köklü ve hızlı değişiklikleri yaşamadı.
Siyasi sistemin, devlet organların yok olması, planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş, özelleştirme neticesinde ekonomik ve üretim bağlantılarının kopması, fiyatların serbest bırakılması, yüksek enflasyon, sosyal hakların ve garantilerin kısıtlanması veya yok edilmesi, iş kanununun kaba bir şekilde ihlal edilmesiyle birlikte yaşanmıştır. Bütün bunlar üretimin ve refah seviyesinin feci bir şekilde düşmesine neden oldu.

Maalesef bu ülkelerdeki sendikalar, işçilerin örgütleri olarak, yeni şartlarda öz işlevlerini yerine getirmeye hazır değildi. Onlarda, bu yeni şartların gerektirdiği bilgi, tecrübe ve deneyim yoktu. Onlarda tek bir istek vardı: Çalışanların, bu zorlu geçiş döneminde ayakta kalabilmesini sağlamak, desteklemek ve piyasa şartlarına en kısa sürede adaptasyonunu sağlamaktı.

Bu istek, sendikalar yeni bağlantılar kurmaya, bilgi kaynakları ve piyasa ekonomisinde gereken deneyimi kazanmaya zorladı. Çünkü eskiden sendikal kadro eğitimi veren ve sendikacıların seviyesini yükselten sistem, onu organize etmiş olan Sovyetler Birliği İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile birlikte yok olmuştu.
Metal işçileri sendikaları, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu'na (IMF) yardım için başvurdu. Fakat IMF, bu kuruluşların demokratik olmadıklarını, aidatlarını ödeyemeyeceklerini ve devlet sendikaları olduklarını gerekçe göstererek, başvuruları reddetti.

Ve o sırada, Türk Metal Sendikası onlara yardım elini uzattı.Türk Metal Sendikası'nın Genel Başkanı Mustafa Özbek Ocak 1994'te, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Metal İşçileri Komitesi'nin Cenevre'deki toplantısında, Avrasya bölgesinde metal işkolu sendikaları birliğini oluşturma teklifini sundu.

Bu teklife, 1994 yılı Şubat ayı başlarında Türkiye'ye gelen 16 ülkeden 21 sendika destek verdi. Onlar, federasyonun kurulması, amaçlan ve çalışma şekli konusunda bir çalışma yaptılar. Bu çalışmanın sonucu olarak, 13 Şubat 1994'te Avrasya Metal İşçileri Federasyonu kuruldu.

6-7 Mayıs 1994 tarihlerinde Ankara'da Federasyonun I. Genel Kurulu düzenlendi. Bu Genel Kurulda Federasyon tüzel kişi statüsüne sahip oldu. Federasyonun Genel Başkanı olarak Türk Metal Sendikası'nın Genel Başkanı Mustafa Özbek seçildi. Genel Başkan Yardımcıları olarak Ali Gumbatov (Azerbaycan), Bulat Çulanov (Kazakistan), Alekso Kiprovskiy (Makedonya), Nikolay Shatokhin (Rusya) seçildi. Genel Sekreter olarak Özbek Karakuş, Genel Sekreter Yardımcıları olarak da Alexandr Panıçev (Rusya) ve Mamasadık Camaldinov (Özbekistan) seçildiler. Denetim Kurulu Başkanlılığına Abdullo Zogov (Tacikistan) seçildi.

Federasyonun II.Genel Kurulu 8-9 Mayıs 1998'de düzenlendi. Genel Kurulda örgütün uluslararası statüsü kabul edildi ve bugünkü ismi olan 'Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu' adı benimsendi.

Federasyonun temel amaçları ve ona ulaşma metotları:

Federasyonun temel amacı, metal işçilerinin istihdamım garanti etmek, refahını arttırmak, güvenli çalışma şartlarını temin etmek, işçilerin ve aile fertlerinin sosyal, kültürel gelişmesini sağlamaktır.

Federasyonun faaliyetlerinde temel ilkesi, işçinin toplumda temel değer oluşturmasını sağlamaktır. 'İnsana sevgi, emeğe saygı' sloganı, Federasyonun da, ona üye olan sendikaların da en önemli ilkesini anlatmaktadır.

Uluslararası faaliyetlerinde Federasyon; barış, özgürlük, sosyal gelişme ve tüm halkların kendi kaderini kendilerinin tayin etmesini desteklemektedir. Federasyon, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklarını ve tüm sömürü metotlarını gidermeye çalışır.

Uluslararası sermaye, Avrasya coğrafyasını 21. yüzyılda dünyanın ekonomik kalbi olarak ilan etmiştir. Bu bölgedeki sendikalann temel görevi, küresel ve ulusal sermayenin Avrasya'nın doğal zenginliklerinden ve insan potansiyelinden elde edeceği gelirin adaletli bir biçimde dağıtılmasını sağlamaktır. Bunu yapabilmek için sendikalar güçlü olmalıdır.

Ancak o zaman hükümet ve işveren temsilcileri sendikaların taleplerini dikkate alır ve çalışanlara insanca yaşama şartlarını sağlar.

Bu nedenle Federasyon, kendi faaliyetlerini ilk önce işkolunda, ulusal ve uluslararası düzeyde işçilerin hak ve menfaatlerini, globalleşen ekonomide, yükselen yerel ve dünya sermayesine karşı verimli bir şekilde koruyabilen güçlü sendikal hareketi oluşturma istikametine yönlendirir.

Federasyonun amaçlarına ulaşması için mevcut olan, en verimli araç, geniş çaplı eğitim programları olmaktadır. 1994'ten 2002'ye kadarki çalışma döneminde, Ankara'daki 'İşçilerin ve Sendikaların Modern Dünyaya Entegre Konusundaki Sorunları' konulu seminerlere, Federasyona üye tüm ülkelerinden 20 binden fazla işçi ve sendikacı katıldı.

Federasyon, ayrıca ulusal sendikalara, çağdaş 'Merkezî Tip Sendikacılık' modeline geçmeleri için yardım ve destek sağlamaktadır. Çünkü bu tip sendikalar, piyasa ekonomisi şartlarında kendi verimliliğini kanıtlamıştır.

Aynca Federasyon çeşitli sendikal proje ve programlar hazırlanması ve ortak faaliyetler için bilgi alış-verişini sağlar, uluslararası ve ulusal örgütlerle, metal işçileriyle ilgili konularda işbirliği yapar, manevî ve maddî destek sağlar, üye sendikalara ekonomik ve sosyal anlaşmazlıkların çözümünde diğer pratik dayanışma yardımlarında bulunur.

Federasyonun malî meblağı nasıl oluşur ve nasıl harcanır?

Federasyonun malî kaynaklan, genelde üye sendikalarının aidatlarından, ayrıca finans yatırımlarından oluşur.
Üye sendikalar ve diğer kuruluşlar, organlar ve şahıslar da istediği taktirde ayrıca serbest aidat verebilir.
Üyelik aidatı, Federasyonun Tüzüğünde belirlenmiş olup, sendika her üye başına 0,05-0,80 Amerikan doları arasındadır. Kesin rakam, sendikanın malî durumuna göre tespit edilir.

Fakat, UAMİF'e üye olan sendikaların, ülkelerinin çoğunda mevcut olan düşük maaşlar ve sendikaların ağır malî durumları dikkate alınarak, çoğu sendika için Federasyon İcra Kurulu tarafından sembolik aidat tespit edilmiştir. Bu aidat, birkaç yüz dolar tutarında olmuştur.
Malî durumu çok ağır olan bazı sendikalar, üyelik aidatlarından muaf tutulabilmektedir. Aidatlardan muaf tutulma kararı, sendikanın yazılı başvurusu üzerine Merkez Komite ve Denetim Kurulu tarafından beraberce alınır.

Pratikte, şimdilik sadece Türk Metal Sendikası her sene Federasyonunun faaliyetleri için 160 bin Amerikan dolan ödeyerek, Mali sorumluluğunu yerine getirmektedir. Diğer üye sendikalar da,

AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU KURULUŞ BİLDİRGESİ

Biz, aşağıda imza atan metal işçileri sendikalarını temsil edenler,
Ülkelerimizin coğrafya açısından yakınlığını hesaba alarak, ekonomik ve sosyal alanlarında dayanışma gereğinin farkında olarak;

İnsanlığın ve medeniyetin korunması için önemli olan, adalet ve uluslararası işbirliğine dayanan dünyanın güçlenmesi gerektiğine inanarak;
Halklarımızın ortak mirası olarak hümanizme dayanan demokrasi, yüksek ahlak, insan özgürlüğü ve adaletin üstünlüğünü kabul ederek;
Devletlerimizin özgürlük ihtiyacını, onların sosyal ve ekonomik gelişme ihtiyacını, ülkelerimizin güçlü bir birlik kurma ihtiyacını anlayarak;
Halklarımızın ortak kültürel değerlerini görerek, halklarımızın barış, özgürlük, demokrasi ve adaleti sağlama isteğini gerçekleştirmeyi isteyerek;

İşçilerin ekonomik ve sosyal refah hakkını, iş güvenlik hakkını ve adaletli maaş hakkını ortaklaşa savunmaya devam ederek;
Dağ, metalürji ve maden işletme sanayisindeki sendikaların dayanışma ve işbirliğini, metal işçilerinin eğitimini, meslekî kabiliyetlerini ve sendikal aktivitelerini arttıracağına inanarak;
Avrasya Metal İşçileri Federasyonu'nu kurmaya ve tüm prosedürlere uyarak gereken yerlere başvurmaya karar verdik.

KURULUŞ BİLDİRİSİNİ İMZALAYANLAR:

No

Ad Soyad

Ülke

Sendika

1

Mustafa Özbek

Türkiye           

Türk Metal Sendikası

2

Özbek Karakuş

Türkiye           

Türk Metal Sendikası

3

Bulat Çulanov

Kazakistan

Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

4

Kaydaul Şumenov

Kazakistan

Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

5

Abdullo Zogov

Tacikistan

Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

6

Haytali Hocaev

Tacikistan

Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

7

Mamasadık Camoldinov

Özbekistan      

Metalürji Sanayi Sendikası

8

Mafura İşanhocaeva

Özbekistan      

Metalürji Sanayi Sendikası

9

Muratbek Mırzalimov

Kırgızistan 

Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

10

Ata Alaberdiev

Türkmenistan  

Oto Taşıtları ve Yol Yapımı Sendikası

11

Yuriy Agaev

Azerbaycan

Dağ ve Metalürji Sanayi Sendikası

12

Ali Gumbatov

Azerbaycan 

Ağır Makine Sanayi Sendikası

13

Tagir Mamedov

Azerbaycan 

Oto ve Tarım Makineleri Sanayi Sendikası

14

Magomet Fataliev

Azerbaycan 

Radyo ve Elektronik Cihazlar Sanayi Sendikası

15

Ali Alizade

Azerbaycan 

Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikası

16

Aprel İmanov

Azerbaycan 

Savunma Sanayi Sendikası

17

German Mamedov

Azerbaycan 

Savunma Sanayi Sendikası

18

Nikolay Şatohin

Rusya Federasyonu

Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikası

19

Alexandr Panıçev

BDT

Uluslararası Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikaları Konf.

20

Dorel Rakolta

Romanya

Unirea Federasyonu

21

Dumitru Radukanu

Romanya

Unirea Federasyonu

22

Anatoliy Kubraçenko

Ukrayna

Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikası

23

Assen Assenov

Bulgaristan

Metal-Elektro Federasyonu

24

İlko Kamberov

Bulgaristan

Metal-Elektro Federasyonu

25

Nedko Nedev

Bulgaristan

Podkrepa Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikaları Fed.

26

Bojidar Çankov

Bulgaristan

Podkrepa Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikaları Fed.

27

İzzet Gebeş

KKTC

Metal İşçileri Sendikası

28

Hüseyin Alasya

KKTC

Metal İşçileri Sendikası

29

Lütfi Erşan

KKTC

Metal İşçileri Sendikası

30

Valentina Silantieva

Moldova

Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikası

31

Alexandr Rimşa

Belarus

Makine ve Cihazlar Sanayi Sendikası

32

Alekso Kiprovskiy

Makedonya

Metal, Enerji  ve Maden İşçileri Sendikası

33

Maria Ançeva

Makedonya

Metal, Enerji  ve Maden İşçileri Sendikası